Om Aurora i Ordfronts Litterära Magasin

Senaste numret av Ordfront (Ordfronts Litterära Magasin) innehåller en väldigt intressant artikel om litteraturtidskrifter av Carl-Michael Edenborg.
Han går där igenom landets samtliga litteraturtidskrifter med några korta kommentarer om varje. Han gör också konstaterandet att Sveriges saknar en bred, övergripande litterär tidskrift...
Om Aurora skriver han följande:
"Den tredje av landets litteraturtidskrifter med romantisk inriktning och vars namn börjar med A ges ut av Romantiska förbundet. Men till skillnad från Aiolos och Aorta är Aurora snarare ett fanzine. med teman som 'Kärlek' och 'Romantiken i samtiden'. Den uttrycker utanförskap och sammanhållning."
Till detta kan man tillägga att Aurora är den enda tidskrift som uttryckligen har en romantisk inriktning. Det är artikelförfattarens egen tolkning att även Aiolos och Aorta räknas hit.

I det stycke där Edenborg diskuterar tidskrifterna lite friare skriver han så här:
"Det händer också att tidskrifterna bråkar sinsemellan. I ledaren till ett nummer av Aurora låter det således:
'Länge, alltför länge, har vi fått dra med en litteratur- och förlagspolitik som envisats med att nedvärdera den metafortäta, existentiellt grundade romantiska poesin, för att i stället uppvärdera så kallade språkmaterialistiska 'brus'-dikter som mest verkar vara skrivna för de närmast sörjande på Valand eller Biskops-Arnö.'
Det är intressantare. Men det är ett undantag. Överlag tycker alla om varandra, eller snarare: de läser inte varandra. , tar inte ställning mot eller för varandra."
Det är glädjande att Edenborg uppmärksammar att Aurora försöker föra en litterär debatt. Men tilläggas kan att det stycke han citerar är skrivet av Jakob Simonson och ingår i artikeln "Strömkantringen i den unga svenska lyriken", ur Auroras Romantiken i samtiden-nr, 1/08.

Andreas